I ETAP WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ – PYTANIA TESTOWE

 

1.       Które z wymienionych państw nie należą do UE?

a)      Irlandia, Grecja

b)      Portugalia, Austria

c)      Norwegia, Islandia

 

2.       Głównym organem wykonawczym UE jest:

a)      Rada Europejska

b)      Komisja Europejska

c)      Rada Unii Europejskiej

 

3.       Wspólną politykę handlową w ramach EWG wprowadzono w roku:

a)      1965

b)      1970

c)      1980

 

4.       Flagę UE zaprojektował:

a)      Salvadore Dali

b)      Alcide de Gasperi

c)      Arsen Heitz

 

5.       Ostatnie poszerzenie UE o nowe państwa odbyło się w roku:

a)      1993

b)      1995

c)      1996

 

6.       Deputowani Parlamentu Europejskiego wybierani są na:

a)      4 letnią kadencję

b)      5 letnią kadencję

c)      6 letnią kadencję

 

7.       Fundusz PHARE to:

a)      unijny program wzajemnej pomocy dla krajów członkowskich UE

b)      program pomocy finansowej dla państw Europy Środkowo-Wschodniej

c)      program pomocy dla emigrantów

 

8.       Siedziba Europejskiego Banku Centralnego znajduje się w:

a)      Brukseli

b)      Londynie

c)      Frankfurcie nad Menem

 

9.       W skład Trybunału Sprawiedliwości wchodzi:

a)      15 sędziów

b)      10 sędziów

c)      20 sędziów

 

10.   Kim jest w UE Guenther Verheugen?

a)      przewodniczącym Komisji Europejskiej

b)      komisarzem UE do spraw polskich

c)      komisarzem UE do spraw rozszerzenia

 

 

 

 

11.   Traktaty rzymskie powołujące do życia EWG i Euratom podpisano:

a)      25.03 1957r.

b)      25.04 1957r.

c)      25.04 1958r.

12.   Porozumienie z Schengen dotyczyło:

a)      porozumienia o zwalczaniu terroryzmu w krajach UE i sąsiednich

b)      porozumienia o wolnym handlu między UE, a Szwajcarią

c)      porozumienia o ruchu bezwizowym w UE

 

13.   Włochy dołączyły do układu z Schengen w roku:

a)      1986

b)      1990

c)      1992

 

14.   Grenlandia przestała być członkiem wspólnot w roku:

a)      1981

b)      1982

c)      1985

 

15.   Maastricht to miasto położone w:

a)      Niemczech

b)      Holandii

c)      Luksemburgu

 

16.   W. Churchill w przemówieniu wygłoszonym w Zurichu 19.09 1946r. zgłosił pomysł:

a)      współpracy Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii

b)      utworzenia Stanów Zjednoczonych Europy

c)      pojednania angielsko-niemieckiego

 

17.   W 1965r. w Brukseli państwa członkowskie podpisały tzw. traktat fuzyjny o ujednoliceniu struktury instytucjonalnej trzech istniejących wspólnot. Wszedł on w życie w roku:

a)      1966

b)      1967

c)      1968

 

18.   Ile państw tworzyło UE w 1993 roku?

a)      10

b)      12

c)      15

 

19.   Ostatnie wybory do Parlamentu Europejskiego odbyły się w roku:

a)      1998

b)      1999

c)      1997

 

20.   Koordynatorem programu PHARE na poziomie UE jest:

a)      Parlament Europejski

b)      Komisja Europejska

c)      Rada Unii Europejskiej

 

21.   Obecna flaga UE wcześniej była godłem:

a)      Rady Unii Europejskiej

b)      Rady Nordyckiej

c)      Rady Europy

 

 

 

22.   Który z podanych języków nie jest oficjalnym językiem UE?

a)      duński

b)      fiński

c)      irlandzki

 

23.   W ramach tzw. trzech filarów Unii, wspólna polityka zagraniczna zaliczana jest do:

a)      III filaru

b)      I filaru

c)      II filaru

 

24.   Obywatelstwo UE ustanowiono na mocy traktatu podpisanego w:

a)      Amsterdamie

b)      Maastricht

c)      Nicei

 

25.   Traktat podpisany przez państwa EWWiS w 1952r. w Paryżu o ustanowieniu Europejskiej Wspólnoty Obronnej nigdy nie wszedł w życie, gdyż:

a)      odrzucił go parlament francuski w 1953r.

b)      odrzucił go parlament francuski w 1954r.

c)      odrzucił go parlament włoski w 1953r.

 

26.   Głównym, polskim negocjatorem o członkostwo w UE w 1998r. został:

a)      J. Saryusz-Wolski

b)      J. Truszczyński

c)      J. Kułakowski

 

27.   W 2000r. decyzją ministrów kultury państw UE wyróżniono 9 miast Europy, nadając im tytuł Europejskiego Miasta Kultury. Które z wymienionych niżej były nimi?

a)      Paryż, Kraków, Londyn

b)      Bruksela, Kraków, Wiedeń

c)      Santiago de Compostella, Avinion, Bruksela

 

28.   Rokiem osób niepełnosprawnych w krajach UE ogłoszono rok:

a)      2002

b)      2001

c)      2003

 

29.   Na konferencji w Messynie w maju 1955r. pomysł rozszerzenia integracji europejskiej na więcej sektorów gospodarki zgłosiły:

a)      Francja

b)      kraje Beneluxu

c)      Niemcy

 

30.   Wśród państw kandydujących do UE tzw. grupę luksemburską reprezentują m.in.:

a)      Polska, Estonia, Cypr

b)      Polska, Bułgaria, Słowenia

c)      Czechy, Rumunia, Węgry

 

31.   W ilu nominałach banknotowych występuje euro?

a)      5

b)      7

c)      8

 

32.   Ważny traktat przygotowujący instytucje Unii do rozszerzenia podpisano w 2000r. w:

a)      Nicei

b)      Amsterdamie

c)      Helsinkach

33.   Acquis communautaire to:

a)      dorobek ekonomiczny Wspólnot

b)      całokształt dorobku prawnego Unii

c)      proces negocjacyjny w Unii

 

34.   Układ Europejski dający Polsce status państwa stowarzyszonego ze Wspólnotami podpisany został w:

a)      grudniu 1991r.

b)      październiku 1991r.

c)      grudniu 1994r.

 

35.   Robert Schuman w swej deklaracji ogłoszonej 09.05 1950r. przedstawił propozycję integracji, której pierwotnym pomysłodawcą był:

a)      Jean Monnet

b)      Charles de Gaulle

c)      Paul Henri Spaak

 

36.   Który kraj obejmie przewodnictwo w Unii w 2003r. po Grecji?

a)      Holandia

b)      Włochy

c)      Irlandia

 

37.   Komitet Integracji Europejskiej koordynujący działania dostosowawcze Polski do standardów europejskich powołano do życia w roku:

a)      1994

b)      1995

c)      1996

 

38.   Jan Truszczyński jako główny negocjator Polski zastąpił na tym stanowisku w październiku 2001r.:

a)      J. Trzcińskiego

b)      D. Huebner

c)      J. Kułakowskiego

 

39.   Pozytywna opinia na temat polskiego wniosku o członkostwo w UE ogłoszona została przez Komisję Europejską w:

a)      Agendzie 2000

b)      Acquis Communautaire

c)      Jednolitym Akcie Europejskim

 

40.   Przewodniczącym Komisji Europejskiej w latach 1993-1995 był:

a)      Jacques Delors

b)      Paul Henri Spaak

c)      Romano Prodi

 

 

KLUCZ ODPOWIEDZI

 

POWRÓT